Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Likvidace

Zastupování při vyřizování škod a pomoc s řešením likvidací pojistných událostí považujeme za jednu z našich nejdůležitějších služeb. Při každé škodě hájíme zájmy našich klientů, dohlížíme na správnost a včasnost vyřízení škod a pravidelně vyhodnocujeme škodní události.
 
Níže naleznete stručné návody, jak postupovat při různých pojistných událostech.
 

Škody na majetku

 • V případě, že je nutné ihned odstranit následky škody, předejít zvětšení jejího rozsahu a není možné včas zajistit prohlídku likvidátorem pojišťovny, je nutné provést dokumentaci. (fotodokumentace, videozáznam, svědecké výpovědi).
 • Při odcizení, loupežném přepadení nebo při podezření ze spáchání trestného činu vždy oznamte událost Policii ČR.
 • Všechny vzniklé škody nám neprodleně oznamte. Včasné oznámení škody je nezbytné pro zajištění prohlídky poškozených věcí a nahlášení pojistné události pojistiteli.
 

Škody způsobené třetím osobám – odpovědnost

 • Způsobíte-li škodu někomu jinému - neuznávejte písemně žádné nároky poškozeného, neuzavírejte s ním žádné dohody a neplaťte vzniklou škodu bez konzultace s námi.
 • Vyzvěte poškozeného, aby svůj nárok uplatnil na Vaší společnosti písemně a aby v něm uvedl, z jakého důvodu se domnívá, že za vzniklou škodu odpovídáte a v čem spatřuje zavinění.
 • Každou, i nepatrnou škodu oznamte naší společnosti
 

Škody na vozidlech

 • Škodu na vozidle nám neprodleně oznamte.
 • Po oznámení škody zařídíme prohlídku likvidátorem pojišťovny. Do provedení prohlídky likvidátorem není možné poškozené vozidlo opravovat ani jinak zasahovat do poškozených věcí.
 • Při odcizení vozidla nebo jeho součásti, úmyslném poškození motorového vozidla, nebo pokud se jedná o podezření ze spáchání trestného činu, oznamte škodu Policii ČR.
 

Jak postupovat při dopravní nehodě v ČR?

 • V případě zranění osob poskytněte první pomoc, přivolejte lékaře a Policii ČR.
 • Neměňte polohy vozidel na místě nehody, pokud to není nutné k záchraně zraněných nebo pro zabezpečení provozu.
 • Je-li to možné, pořiďte fotodokumentaci dopravní situace a vzniklých škod.
 • Dojde-li ke hmotné škodě s největší pravděpodobností převyšující 100 000 Kč, přivolejte Policii ČR.
 • Policii ČR přivolejte i v případě hmotné škody na majetku třetí osoby (např. zaparkované vozidlo, sloup elektrického osvětlení apod.). Vozidlo zaměstnavatele nebo leasingové společnosti, které se účastní na dopravní nehodě, není považováno za majetek třetí osoby.
 • Policejní protokol podepište pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak před podpisem požádejte o doplnění svých výhrad.
 • Vyžádejte si od příslušníka Policie ČR kopii Potvrzení o účasti na dopravní nehodě, případně alespoň jednací číslo tohoto dokumentu, poznamenejte si útvar Policie ČR, který nehodu vyšetřoval. V případech, že nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, je nutné sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší účastníci dopravní nehody. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
 • Doporučujeme Vám vždy zaznamenat veškeré údaje o dopravní nehodě a jejích účastnících do formuláře Záznam o dopravní nehodě. Tento formulář podepište s ostatními účastníky dopravní nehody a předejte kontaktní osobě ve společnosti RENOMIA.
 • Pokud některý z účastníků nehody odmítne záznam o nehodě podepsat, doporučujeme Vám přivolat Policii ČR.
 

Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí?

 • V případě zranění osob poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře a Policii.
 • Doporučujeme podepsat policejní protokol, Záznam o nehodě nebo jiné písemné prohlášení pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. V opačném případě na doklad uveďte své vlastní vyjádření o dopravní nehodě v češtině.
 • Zapište si identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků do přiloženého formuláře Záznam o dopravní nehodě.
 • Má-li druhý účastník nehody tentýž formulář v jiném jazyce, jsou tyto formuláře identické. Můžete si proto jeho obsah bod po bodu na základě vlastního formuláře přeložit.
 • Pokud možno, zajistěte veškeré důkazy o dopravní nehodě a škodě na vozidle (fotoaparátem, kamerou).
 • Další informace můžete získat na telefonním čísle asistenční služby Vaší pojišťovny.

O dopravní nehodě informujte naši společnost a předejte nám vyplněný Záznam o dopravní nehodě.


Jsme součástí RENOMIA Group

 • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
 • Mezinárodní tým zkušených odborníků
 • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

PROFI HYPPO s.r.o.
Divadelní 66
290 01 Poděbrady

centrala@poradceprofinance.cz
+420 724 784 607